16789556892022-01-18-15-57-manji.png

1678278574baner.jpg

Omladinska zadruga Bulevar 
Poslovnica 1
Vračar, Beograd 
Kneginje Zorke 5
011/344-3381
011/243-54-86,
011/344-72-57,
011/630-19-37,
060/5555-823
Šalter: 060/3066-090
Šalter: 060/6250-007
Evidencija soc.osiguranja:
060/6250-008
k.zorke5@ozbulevar.rs
radno vreme: 8-17 h
subotom 8-12 h

-----------------

 
Poslovnica 2
Savski venac, Beograd 
Bircaninova 42

Studentski servis

011/3650-156,
011/3650-157,
011/3650-159, 
060/6000-290

bircaninova42@ozbulevar.rs

__________________
komercijala: 
060/600-1655
011-3650-159
bircaninova42@ozbulevar.rs
____________
računovodstvo: 
060-325-2207
radno vreme: 8-17 h
subotom 8-12 h
obracunzarada@ozbulevar.rs
 
----------------------
Glavni menadzer
 011/3650-156,
063/266-307
office@ozbulevar.rs
_______________
 
Oglasni centar Bulevar
Logistika & Marketing
:011/4542-588/lok/101
marketing@ozbulevar.rs
sumatovacka72@ozbulevar.rs
poslovi@ozbulevar.rs
 

1666599514Group_1.png

1666599604Group_2.png

1666599724Group_5.png

1666600941Linkedin-01-01-01.png

1666603775download.png

16666041492017-09-14-14-37-300.png

1666692267logo-white.pngUputstva

Studentska i omladinska zadruga 


Omladinska zadruga Bulevar, Beograd, studenti, poslovi

Nešto o pravima i obavezama  ugovarača   (Generalni ugovor)  

-Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodacu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina. (pogledaj pojedinačni ugovor ilUput -ugovor za rad zadrugara  koji ima sve elemente ugovora i moze da zameni pojedinacni ugovor.

 
-Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.

-Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljulju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zaključiti ugovor ili će zadruga samo dati uput.

 Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora , obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja . (pravni osnov i mišljenje ministarstva)

Važno obaveštenje - za poslodavce,(obavezna je evidencija o radnom učinku) , koja se dostavlja zadruzi radi  popunjavanja obrasca PPP PD  elektronska prijava.

Obaveze Poslodavca gde zadrugar radi:

-da zaključi pojedinacni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,   
-da evidentira radni učinak radnika na ( obrascu uputa   ili obračunskom listu)
 i uplati ugovorenu naknadu zadruzi,
-da rukovodi pricesom rada i vrsi  neposredni nadzor nad radnicima,
-da obezbedi opremu i sredstva za rad ,
-da poštuje  minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa. (pregled min.osnovice zarade)

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005),
za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac kod koga se povreda dogodila.  (izveštaj o povredi)

Poslodavac zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku ) i taj iznos predstavlja  prihod zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana, doprinose za socijalno osiguranje i obračunava neto iznos za isplatu zadrugaru. 

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:

1)           Neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara,

 2)           Sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (clanski doprinos)

 3)           Sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza .

Obaveze zadruge :

 • -da vrši selekciju i regrutovanje kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima ,
 • -da oglašava potrebe za kadrovima,vrši edukaciju 
 • -vođenje  knjige zadrugara
 • -sastavljanje računa za  izvršene  usluge zadrugara , (izlazne fakture)
 • -isplata naknade za rad zadrugaru , obračun  i kalkulacije
  -obračun  i  uplata poreza na dohodak građana
  -pdv evidencije
  -plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljelja
  -evidencije  radne i evidencije zarade , poreske prijave , prijave odjave radnog staza  kod nadležnog fonda PIO itd..
  - pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge,
  - predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori
  - druge knjigovodstvene  evidencije
 • Prava zadrugara  za vreme rada
  - pravo na naknadu za rad i dr. troškove u vezi sa radom
 • -pravo na zaštitu na radu-pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
 • -pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa ,odnosno penzijski  staž za lica koja nisu na školovanju  ili su starija od 26 godina (nezaposleni osiguranici).
 •  -Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa,   pa se time  prava zadrugara ne mogu  u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika iz radnog odnosa .
 • Studenti i učenici na školovanju  do navršenih 26 godina života su :Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti  u slučajevima utvrđenim zakonom jesu: zadruga
 • - za lica koja, obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, za vreme  školovanja (učenici i studenti do 26 god.)
 • Stope dopirinosa iznose : 
 • za PIO 4 % i  za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede   2%.
 • Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana): 
 • -porez na druge prihode po stopi od 20%  na osnovicu umanjenu za normirane troškove  ( 20%)   i tako obračunati porez  se umanjuje za 40%.
 •  pogledaj kalkulaciju obračuna zarade

   Nezaposlena lica - osiguranici, koji nisu na školovanju  ili su stariji od 26 godina života su:
 • Obveznici doprinosa su lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge osim lica (studenti i ucenici) do navršenih 26 godina života ako su na školovanju;

  Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu;Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu;/bruto osnovica/.
 • Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu.
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja;
 • Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice .
 • Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu.Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade
 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
  Ako poslodavac ne obracuna doprinose u zakonskom roku,nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca
  Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
   OBRACUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE,vrši se po sledećim stopama:
 • -pio - ................................-14%  osiguranik   + 10% poslodavac       (ukupno 24%). 
 • -zdravstveno osiguranje   -5,15% osiguranik + 5.15%POSLODAVAC  (ukupno 10,3%).
 •  -za slučaj nezaposlenosti - 0,75%. osiguranik + 0.0 % POSLODAVAC ( ukupno 0,75%)  
 • Porez na dohodak gradjana se placa po stopi od 10%  za  kategoriju  nezaposlenih osiguranika , koji nisu na skolovanju ili su stariji od 26 godina 
 • Novim Pravilnikom o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (sl gl.R,S.142/14 i 83/15), u smislu cl.2.,stav 4.tačka 2 . kojim je predvidjeno da: ""Osnovica ne sadrži: 
  ...."" 2) iznose koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog,ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvršio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u računu za promet dobara ili usluga."" 
  Time je potvrdjeno ranije tumačenje zakona, da omladinska zadruga na sredstva neto zarade zadrugara i obracunatih doprinosa u korist države,koje prenose drugom licu (u ovom slucaju zadrugaru i državi u korist doprinosa i poreza na zaradu),nisu dužne da plaćacaju PDV , tj, da je osnovica za obračun Pdv ,u tom slučaju samo provizija koju naplaćuje zadruga za svoje usluge.
 •  


Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 ; Brzo do posla! Svakog dana novi oglasi za posao! .....Hitan servis za poslodavce! OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD - tel.060-5555-823 ; 060-6000-290 ;poslovnica Kneginje Zorke 5-Vracar ,011/2435-486 ;poslovnica Bircaninova 42 ;011/3650-159