1678278574baner.jpg

Omladinska zadruga Bulevar 

Poslovnica 1
Vračar, Beograd 
Kneginje Zorke 5
011/344-3381
011/243-54-86,
011/344-72-57,
011/630-19-37,
060/5555-823
Šalter: 060/3066-090
Šalter: 060/6250-007
Evidencija soc.osiguranja:
060/6250-008
k.zorke5@ozbulevar.rs
radno vreme: 8-17 h
subotom 8-12 h

-----------------

 
Poslovnica 2
Savski venac, Beograd 
Bircaninova 42

Studentski servis

011/3650-156,
011/3650-157,
011/3650-159, 
060/6000-290

bircaninova42@ozbulevar.rs

__________________
komercijala: 
060/600-1655
011-3650-159
bircaninova42@ozbulevar.rs
____________
računovodstvo: 
060-325-2207
radno vreme: 8-17 h
subotom 8-12 h
obracunzarada@ozbulevar.rs
 
----------------------

Glavni menadzer

 011/3650-156,
063/266-307
office@ozbulevar.rs
_______________
 
Oglasni centar Bulevar

Logistika & Marketing

:011/4542-588/lok/101

marketing@ozbulevar.rs
sumatovacka72@ozbulevar.rs
poslovi@ozbulevar.rs
 

1666599514Group_1.png

1666599604Group_2.png

1666599724Group_5.png

1666600941Linkedin-01-01-01.png

1666603775download.png

16666041492017-09-14-14-37-300.png

1666692267logo-white.png

 

 Uputstva

Studentska i omladinska zadruga 


Omladinska zadruga Bulevar, Beograd, studenti, poslovi

Nešto o pravima i obavezama  ugovarača   (Generalni ugovor)  

-Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodacu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina. (pogledaj pojedinačni ugovor ilUput -ugovor za rad zadrugara  koji ima sve elemente ugovora i moze da zameni pojedinacni ugovor.

 
-Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.

-Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljulju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zaključiti ugovor ili će zadruga samo dati uput.

 Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora , obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja . (pravni osnov i mišljenje ministarstva)

Važno obaveštenje - za poslodavce,(obavezna je evidencija o radnom učinku) , koja se dostavlja zadruzi radi  popunjavanja obrasca PPP PD  elektronska prijava.

Obaveze Poslodavca gde zadrugar radi:

-da zaključi pojedinacni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom,   
-da evidentira radni učinak na  obrascu uputa za rad  ili obračunskom listu , i da je dostavi  zadruzi po zakljucenom poslu,
 i uplati ugovorenu naknadu zadruzi,

-da obavesti omladinsku zadrugu o pocetku i zavrsetku rada zadrugara, zbog prijave i odjave na socijalno osiguranje,
-da rukovodi procesom rada i vrsi  neposredni nadzor nad radnicima,
-da obezbedi obuku , opremu i sredstva za rad  i  zastitu na radu ,ako je predvidjena opstim aktom o bezbednosti na radu,
-da poštuje  minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa. (pregled min.osnovice zarade)

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005),
za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima.

U slučaju povrede na radu, poslodavac  popunjava  (obrazac :povrednu listu) , koji izvestaj  dostavlja  omladinskoj zadruzi , koja je uplatilac socijalnih doprinosa .

Poslodavac zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku ) i taj iznos predstavlja  prihod  zadrugara i zadruge .

              Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:

                       1)           Neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara,

                      2)           Sredstva za troškove poslovanja zadruge ( zajednicke potrebe rada )

                       3)           Sredstva za plaćanje poreza na dohodak gradjana, doprinosa  za  soc. osigurnje  i drugih javnih obaveza u skladu sa Zakonom..

Obaveze zadruge :

 • da vrši selekciju i regrutovanje kandidata po   zahtevima poslodavca ,
 • da oglašava potrebe za  nedostajucim kadrovima,  vrši prezentaciju i  edukaciju, 
 • da  vodi    knjige zadrugara,  registruje pristupanje zadruzi,  
 • sastavlja račune za  izvršene  usluge zadrugara  (izlazne fakture),
 • sprovodi  isplatu naknade za rad zadrugaru  po zakljucenim uputima  za rad ,vrsi obracun i uplate poreza i soc.doprinosa ,
 • ugovara uslove rada,predstavlja  zadrugare na trzistu rada,daje ponude   i kalkulacije  cene rada , predloge ugovora,
 • zakljucuje upute  za rad  cuva evidencije zarade , prijave odjave na osiguranje kod nadležnog fonda -centralnog registra  soc.osiguranja  itd..
 • pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge,
 • vodi  sve  druge knjigovodstvene  evidencije,

 

 Prava zadrugara  za vreme rada

 • -pravo na zaštitu na radu-pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
 • -pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa ,odnosno penzijski  staž za lica koja nisu na školovanju  ili su starija od 26 godina (nezaposleni osiguranici).
 • pravo na naknadu zarade za ostvareni rad i druge troskove u vezi sa radom, 
 •  -Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa,   pa se time  prava zadrugara ne mogu  u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika iz radnog odnosa .
 • Studenti i učenici na školovanju  do navršenih 26 godina života su Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti  u slučajevima utvrđenim zakonom.
 • za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, za vreme  školovanja (učenici i studenti do 26 god.)
 • Stope dopirinosa iznose : za PIO 4 % i  za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede   2%.
 • Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana): 
 • -porez na druge prihode po stopi od 20%  na osnovicu umanjenu za normirane troškove  ( 20%)   i tako obračunati porez  se umanjuje za 40%....pogledaj kalkulaciju obračuna zarade

   Nezaposlena lica - osiguranici, koji vise nisu na školovanju  ili su stariji od 26 godina života su:
 • Obveznici doprinosa su lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem, odnosno preko zadruge 

  Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu;
 • Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu;/bruto osnovica/.
 • Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu.
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja;
 • Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice .
 • Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu.Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu .
 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
  Ako poslodavac ne obracuna doprinose u zakonskom roku,nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca


OBRACUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE,vrši se po sledećim stopama:

 • -pio - ..............................-14%  osiguranik   + 10% poslodavac           (ukupno 24%). 
 • -zdravstveno osiguranje   5,15% osiguranik     + 5.15%POSLODAVAC    (ukupno 10,3%).
 •  -za slučaj nezaposlenosti - 0,75%. osiguranik +   0.0 % POSLODAVAC ( ukupno 0,75%)  
 • Porez na dohodak gradjana se placa po stopi od 10%  za  kategoriju  nezaposlenih osiguranika , koji nisu na skolovanju ili su stariji od 26 godina 
 • Novim Pravilnikom o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (sl gl.R,S.142/14 i 83/15), u smislu cl.2.,stav 4.tačka 2 . kojim je predvidjeno da: ""Osnovica ne sadrži: 
  ...."" 2) iznose koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog,ako taj iznos prenosi licu u cije ime i za ciji racun je izvršio naplatu i ako je taj iznos posebno iskazan u računu za promet dobara ili usluga."" 
   , tj, da je osnovica za obračun PDV-a ,u tom slučaju samo provizija  koju naplaćuje zadruga za svoje zajednicke troskove  sluzbe.
 •  


Radno vreme omladinske zadruge od 8-17 časova , subotom od 8-12 ; Brzo do posla! Svakog dana novi oglasi za posao! .....Hitan servis za poslodavce! OMLADINSKA ZADRUGA-STUDENTSKI SERVIS BEOGRAD - tel.060-5555-823 ; 060-6000-290 ;poslovnica Kneginje Zorke 5-Vracar ,011/2435-486 ;poslovnica Bircaninova 42 ;011/3650-159